Oś czasu historii wychowania fizycznego. (2023)

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (1)

  Johanna Friedricha Simonajest uznawany za pierwszego nowoczesnego nauczyciela wychowania fizycznego. Uczył gimnastyki w 1774 roku jako część programu nauczania w Philanthropinum Johanna Basedowa w Dessau w Niemczech. Philanthropinum była szkołą eksperymentalną, której znaczną część programu nauczania poświęcono treningowi fizycznemu, w tym szermierce, jeździe konnej, tańcowi i zabawom w piłkę.

 • Pierwsza szkoła w czasach nowożytnych, która umieściła trening fizyczny w swoim codziennym programie. Został otwarty przez reformatora oświaty Johanna Bernharda (1723-1790) Basedowa w Dessau. Kierowanie i nadzór nad ćwiczeniami uczniów wyznaczył jednemu z nauczycieli.

 • Ustawa duńska z 1814 r. ustanawia pierwszy w historii obowiązek
  wychowanie fizyczne.

 • W tym okresie wychowanie fizyczne było bardziej ukierunkowane na mężczyznSzkoła prywatnaktóre z czasem dzięki wysiłkom Beechera i Lewisa stało się dostępne również dla kobiet. Później stał się bardziej dostępny dla szkół publicznych.

 • Charles Beck założył w Round Hill pierwszą salę gimnastyczną na świeżym powietrzu i pierwszy szkolny program gimnastyki w Stanach Zjednoczonych. Prowadził zajęcia z wychowania fizycznego według programu wzorowanego na systemie Friedericha Jahna.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (2)

  Z pomocą Becka Charles Follen założył pierwsze gimnazjum w Stanach Zjednoczonych na Harvardzie w 1826 roku.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (3)

  PierwszyYMCAbył otwarty w Boston Mass.

 • Boston był pierwszym miastem w USA, które wymagało programu codziennej aktywności fizycznej dla wszystkich uczniów. Wkrótce w jego ślady poszły inne szkoły.

  (Video) EduKredka – HISTORIA ZEGARA/ Film edukacyjny #DLADZIECI #5
 • W 1961 roku Dioklezjan Lewis założył normalny Instytut Wychowania Fizycznego. Była to instytucja mająca na celu szkolenie mężczyzn i kobiet w nauczaniu jego formy gimnastyki, która skupiała się bardziej na elastyczności i zwinności niż na samej sile.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (4)

  Klub krokieta w Park Placez Brooklynu organizuje z 25 członkami. Krokiet to prawdopodobnie pierwsza gra, w którą grają zarówno mężczyźni, jak i kobiety w Ameryce.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (5)

  w 1866 r.Kaliforniastał się pierwszym stanem w USA, który wprowadził obowiązek wychowania fizycznego w szkołach. W ciągu następnych 30 lat miało nastąpić kilka innych stanów.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (6)

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (7)

  Wynaleziony przez Waltera Campana Uniwersytecie Yale w New Haven, Connecticut. Wywodzi się z angielskiej gry w rugby, a zmiany zasad zostały wprowadzone i nadal są wprowadzane w całej historii gry.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (8)

  To było pierwszeYWCA.Była to pierwsza siłownia otwarta dla kobiet. Oferował kobietom miejsce, które było dla nich.

 • Kursy wychowania fizycznego zwiększyły liczbę sportowców międzyuczelnianych.

 • (Video) O względności czasu, Leszek Sokołowski

  Oś czasu historii wychowania fizycznego. (9)

  American Alliance for Health, Physical Activity, Recreation and Dance (AAHPERD)jest największą i najstarszą organizacją zrzeszającą profesjonalistów wspierających i pomagających osobom zajmującym się zdrowiem i wychowaniem fizycznym, rekreacją, fitnessem, tańcem i innymi specjalnościami związanymi z prowadzeniem zdrowego stylu życia.

 • 1889Konferencja Bostońskaw interesie treningu fizycznego był pierwszym przypadkiem, kiedy nowy zawód wychowania fizycznego zwrócił uwagę całego kraju. Była to pierwsza próba wyjaśnienia różnych ideologii treningu fizycznego i wychowania fizycznego w Stanach Zjednoczonych.

 • Artykuł opisuje, w jaki sposób Stanford zaangażował się w fizyczny plan Fredrricka Law Olmsteda dla uniwersytetów. Drugi artykuł zawiera tylko krótkie przedstawienie daty wydarzenia.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (10)

  Koszykówkazostał wynaleziony przez dr Jamesa Naismitha z YMCA. Kiedy po raz pierwszy wprowadził grę w koszykówkę, Naismith zawiesił dwa brzoskwiniowe kosze na końcu sali gimnastycznej. Gra była rozgrywana piłką nożną, a drużyna składała się z dziewięciu graczy.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (11)

  Kickballzostał wynaleziony w 1917 roku przez Nicholasa C. Seussa w Cincinnati w stanie Ohio. Wymyślił tę grę, aby uczyć młodszych chłopców i dziewczęta podstawowych umiejętności baseballowych. Pierwotnie nosił nazwę „Kick Baseball” i bardzo szybko rozprzestrzenił się w całych Stanach Zjednoczonych.

 • Siedem zasad kardynalnych szkolnictwa średniego (Stowarzyszenie Edukacji Narodowej). Dzieci potrzebują umiejętności rekreacyjnych i pozytywnego nastawienia do ćwiczeń, aby lepiej wykorzystać czas wolny. Wychowanie fizyczne może odgrywać ważną rolę w promowaniu aktywnego, zdrowego stylu życia.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (12)

  Szkoła Zdrowia, Wychowania Fizycznego i Rekreacjizostaje założona, a WW Patty zostaje mianowany pierwszym dziekanem.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (13)

  W 1952 roku, w wyniku wyrażonych życzeń instytucji członkowskich, podjęto odpowiednie kroki, dzięki którym NAIB przekształcił się wNarodowe Stowarzyszenie Międzyuczelnianej Lekkoatletyki (NAIA)i przyjęto pierwszy kompleksowy zbiór zasad i norm.

  (Video) Historia Czasu Audiobok
 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (14)

  Niezwykle ważnydecyzja sąduktóry uznał, że separacja czarnych i białych w szkołach publicznych jest niekonstytucyjna. Przyznał również czarnym studentom równe szanse edukacyjne jak białym studentom.

 • Prezydencka Rada Sprawności Fizycznej i Sportudoradza Prezydentowi za pośrednictwem Sekretarza Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie aktywności fizycznej, sprawności fizycznej i sportu oraz zaleca programy promujące regularną aktywność fizyczną dla zdrowia wszystkich Amerykanów.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (15)

  Prezydent Lyndon B. Johnson stworzyłPrezydencka nagroda za sprawność fizyczną.

 • PL 90-170 to uchwalona przez Kongres w 1967 roku ustawa, która zapewniała środki na badania i szkolenia w zakresie adaptowanego wychowania fizycznego. Na mocy tej ustawy powołano Biuro Edukacji Osób Niepełnosprawnych (BEH), które zostało upoważnione do przejęcia kontroli nad ruchem adaptowanego wychowania fizycznego.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (16)

  W I Międzynarodowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych wzięło udział 1000 sportowców z 26 Stanów Zjednoczonych i Kanady. Sportowcy rywalizowali w lekkoatletyce, pływaniu i hokeju na trawie.

 • Tytuł IXto kompleksowe prawo federalne, które zabrania dyskryminacji ze względu na płeć w jakimkolwiek programie edukacyjnym lub działalności finansowanej ze środków federalnych. Głównym celem tytułu IX jest uniknięcie wykorzystywania pieniędzy federalnych do wspierania praktyk dyskryminujących seksualnie w programach edukacyjnych, takich jak molestowanie seksualne i dyskryminacja w zatrudnieniu, oraz zapewnienie poszczególnym obywatelom skutecznej ochrony przed tymi praktykami.

 • To prawonakazał, aby wychowanie fizyczne było usługą instruktażową, którą należy włączyć do indywidualnego programu nauczania dziecka. Prawo to umożliwiło szkołom stanowym i lokalnym otrzymywanie funduszy federalnych na pomoc w edukacji uczniów niepełnosprawnych.

  (Video) Tajemnica czasu (wykład o czasie; Newton, Einstein, Barbour, DeWitt, Thorn, Wells, podróże w czasie)

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (17)

  Kampaniapromowanie ogólnopolskiej aktywności fizycznej/sprawności fizycznej i udziału w sporcie.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (18)

  ISKRAdąży do poprawy zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozpowszechnianie opartych na dowodach naukowych programów wychowania fizycznego, programów pozaszkolnych, wczesnego dzieciństwa i skoordynowanej opieki zdrowotnej w szkole wśród nauczycieli i liderów rekreacji służących uczniom klas od przedszkola do 12.

 • Ustawa o edukacji osób niepełnosprawnychzostał zaprojektowany w celu ochrony praw uczniów niepełnosprawnych w szkołach publicznych. Zapewnia uczniom specjalne usługi i zakwaterowanie w systemie szkolnym, w tym wychowanie fizyczne.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (19)

  Ta politykaw rzeczywistości odciąga fundusze na wychowanie fizyczne i nieumyślnie szkodzi zdrowiu młodzieży w Ameryce. Doprowadziło to również do utraty stanowisk wychowawców wychowania fizycznego, co oznacza odebranie pracy osobom zaangażowanym w szkolnictwo.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (20)

  w 2004 TUstawa o żywieniu dzieci i ponownej autoryzacji WICPublic Law 108–265 108th Congress, który został zwołany, wymagał, aby wszystkie okręgi szkolne z programami posiłków szkolnych finansowanymi ze środków federalnych zaczęły zajmować się odżywianiem i aktywnością fizyczną. Zdrowie i odżywianie zostało dodane do programu nauczania wychowania fizycznego.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (21)

  ZNANY JAKOpowstał dzięki wspólnemu planowi zainicjowanemu przez Human Kinetics Foundation i Amerykańską Akademię Kinezjologii i Wychowania Fizycznego.

 • Oś czasu historii wychowania fizycznego. (22)

  Prezydent Barack Obama zmienił nazwę agencji naPrezydencka Rada ds. Fitnessu, Sportu i Żywienia, rozporządzeniem wykonawczym, z nowym naciskiem na odżywianie jako element sprawności.

Videos

1. Jak naprawdę wyglądało spartańskie wychowanie? - Agoge w praktyce
(Historyczny Top)
2. Bill Bryson "Krotka historia prawie wszystkiego" | audiobook
(audioteka)
3. Kapitan James Cook - historia najsłynniejszego podróżnika świata! [Dokument, mapy]
(Podcast Historyczny)
4. Zwykły bohater #2 Nauczyciel
(Pszczyńska Wizja)
5. Krótka historia czasu. Stephen Hawking. Audiobook PL
(Publio.pl)
6. Dotknięcia Nieznanego cz. 1 || Oblicza Nieznanego (13 mar 2023)
(Radio Paranormalium)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 05/18/2023

Views: 5973

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.