Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (2023)

Studenci też potrafią czytaćEdukacja onlinePytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania Pytania z odpowiedziami Mam nadzieję, że z pewnością pomogą ci w egzaminach komisyjnych. https://ncertmcq.com/mcq-questions-for-class-10-science-with-answers/

Reakcje chemiczne i równania Klasa 10 MCQs Pytania z odpowiedziami

Reakcja chemiczna i równanie Klasa 10 MCQ Pytanie 1.
Które z poniższych nie jest przemianą fizyczną?
a) Zagotowanie wody do pary wodnej.
(b) Topnienie lodu z wytworzeniem wody.
(c) Rozpuszczanie soli w wodzie.
(d) Spalanie skroplonego gazu ziemnego (LPG).
Odpowiedź:
(d) Spalanie skroplonego gazu ziemnego (LPG).

Objaśnienie: Ponieważ spalanie skroplonego gazu ziemnego (LPG) wytwarza nowe substancje, wytwarzane jest dużo ciepła wraz z dwutlenkiem węgla i parą wodną. Ma również charakter nieodwracalny. Jest to więc przemiana chemiczna.

Jednak gotowanie wody w celu wytworzenia pary wodnej, topnienie lodu w celu uzyskania wody i rozpuszczanie soli w wodzie są zmianami fizycznymi, ponieważ tutaj nie powstaje żadna nowa substancja, zmienia się tylko stan fizyczny substancji.

Fizyczna zmiana nie powoduje powstania nowej substancji, chociaż substancje początkowa i końcowa wydają się różne i jest odwracalna.

Podczas przemiany chemicznej zmienia się skład chemiczny substancji i powstają nowe substancje o nowych właściwościach. Energia jest uwalniana lub absorbowana podczas przemiany chemicznej i jest nieodwracalna.

Najlepsze darmowe obrazy i wektory dla Compoundkalkulator wzoru chemicznegow png, wektor, plik, czarno-biały, logo, clipart, rysunek i przezroczysty.

Reakcje chemiczne i równania Klasa 10 MCQ Pytanie 2.
Który z poniższych procesów jest (są) procesem endotermicznym?
(I) Rozcieńczenie kwasu siarkowego
(II) Sublimacja suchego lodu
(III) Kondensacja pary wodnej
(IV) Odparowanie wody
(a) (I) i (III)
b) Tylko (II)
(c) Tylko (III)
(d) (II) i (IV)
Odpowiedź:

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (1)

Klasa 10 Nauka Rozdział 1 Pytanie MCQ 3.
Silne ogrzewanie siarczanu żelazawego prowadzi do powstania brązowego ciała stałego i dwóch gazów. Reakcję tę można podzielić na:
(a) przemieszczenie i redoks.
(b) rozkład i redoks.
(c) przemieszczenie i endotermia.
(d) rozkład i egzotermia.
Odpowiedź:
(b) rozkład i reakcja redoks.

Wyjaśnienie: Kiedy FeSO4jest silnie ogrzewany, rozkłada się, tworząc brązowy stały tlenek żelaza, dwutlenek siarki i trójtlenek siarki.
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (2)
W tej reakcji FeSO44rozkłada się i tworzy nowe produkty, więc jest to reakcja rozkładu. Tutaj FeSO44utlenia się do Fe2O3przez utratę elektronów. Tak więc ta część reakcji to reakcja utleniania FeSO4jest również zredukowany do SO2a więc3przez przyrost elektronów.

Stąd ogrzewanie FeSO4jest zarówno rozkładem, jak i reakcją redoks.

Powiązana teoria:
Reakcja nazywana jest redoks, gdy jednocześnie zachodzi utlenianie i redukcja.
Proces utleniania obejmuje:

 1. Zysk tlenu
 2. Utrata wodoru
 3. Utrata elektronów

Proces redukcji obejmuje:

 1. Utrata tlenu,
 2. Zysk wodoru
 3. Zysk elektronów

Substancja, która traci elektrony, czyli utlenia się, działa jako środek redukujący, a substancja, która przyjmuje elektrony, czyli ulega redukcji, działa jako środek utleniający.

Ściągawka Reakcje AlkinowePobierać.

Klasa 10 Reakcje chemiczne i równania MCQ Pytanie 4.
Która z poniższych jest (są) reakcjami podwójnego wypierania?
(I) Pb + CuCl2→ PbCl2+ Cu
(Chętny2WIĘC4+ BaCl2→ BaSO4+ 2NaCl
(III) C + O2→ KO2
(IV) CH4+2O2→ KO2+2 godz2O
(a) (I) i (IV)
b) Tylko (II)
(c) (I) i (II)
(d) (III) i (IV)
Odpowiedź:
b) tylko (II)
Wyjaśnienie: Reakcja podwójnego wypierania obejmuje przemieszczenie dwóch jonów dwóch różnych związków, w wyniku czego powstają nowe związki. Tutaj dopiero w reakcji (II) dochodzi do wymiany jonów obu reagentów i powstania dwóch zupełnie różnych związków. Na przykład.
Już2WIĘC4+ BaCl2→ BaSO4 (s)(Biały ppt) + 2NaCl(woda)

W reakcji podwójnego wypierania zachodzi wymiana jonów, tj. SO42-zamiana miejsca z kljon. Nazywa się to również reakcją wytrącania jako BaSO4wytrąca się w roztworze w postaci nierozpuszczalnej soli.

Ch 1 Science Class 10 MCQ Pytanie 5.
Chlorek baru w reakcji z siarczanem amonu tworzy siarczan baru i chlorek amonu. Które z poniższych prawidłowo przedstawia typ zachodzącej reakcji?
(I) Reakcja przemieszczenia
(II) Reakcja wytrącania
(III) Reakcja łączenia
(IV) Reakcja podwójnego przemieszczenia
(a) Tylko (ja)
b) Tylko (II)
(c) Tylko (IV)
(d) (II) i (IV)
Odpowiedź:

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (3)

Klasa 10 Chemia Rozdział 1 Pytanie MCQ 6.
Po dodaniu opiłków miedzi do roztworu azotanu srebra po pewnym czasie powstaje niebieski roztwór. To dlatego, że miedź:
(I) Wypiera srebro z roztworu
(II) tworzy z AgNO zabarwiony na niebiesko kompleks3
(III) Utlenia się do Cu2+
(IV) zostaje zredukowany do Cu2+
a) (I) i (II)
(b) (II) i (III)
(c) (I) i (III)
(d) (II) i (IV)
Odpowiedź:
(c) (I) i (III)
Wyjaśnienie: Miedź jest umieszczona nad srebrem w szeregu elektrochemicznym iw ten sposób zachodzi reakcja
Cu + 2Ag+ → Cu2++2g

Reakcja chemiczna i równanie MCQ Pytanie 7.
Jedna z poniższych sytuacji nie zachodzi podczas reakcji chemicznej. To jest:
(a) Zerwanie starych więzi i utworzenie nowych więzi
(b) Powstawanie nowych substancji o zupełnie innych właściwościach
(c) Atomy jednego pierwiastka zmieniają się w atomy innego pierwiastka, tworząc nowe produkty
(d) Następuje przegrupowanie atomów w celu utworzenia nowych produktów
Odpowiedź:
(c) atomy jednego pierwiastka zmieniają się w atomy innego pierwiastka, tworząc nowe produkty. Wyjaśnienie: To nie atomy, ale wiązania między tymi atomami pękają i tworzą się podczas reakcji chemicznych. Atomy pierwiastków mogą się zmieniać, ale nie mogą zamieniać się w inne pierwiastki.

Reakcje chemiczne i równania MCQ Pytanie 8.
Otrzymujesz roztwór azotanu ołowiu. W celu uzyskania żółtego osadu należy zmieszać z nim roztwór:
a) chlorek potasu
(b) azotek potasu
c) siarczek potasu
(d) jodek potasu
Odpowiedź:
(d) jodek potasu

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (4)

Wyjaśnienie: Jodek potasu w reakcji z azotanem ołowiu daje żółty osad jodku ołowiu.
2KI + Pb (NIE3)2→ Pbl2+ 2 NOK3

MCQ o reakcjach chemicznych i równaniach Pytanie 9.
W którym z poniższych równań chemicznych skróty reprezentują prawidłowe stany reagentów i produktów biorących udział w reakcji w temperaturze reakcji?
(a) 2H2(l)+ O2(1) → 2H2O(G)
(b) 2H2(g)+ O2(1) → 2H2O(G)
(c) 2H2(g)+ O2(g) → 2H2O(l)
(d) 2H2(g)+ O2(g) → 2H2O(G)
Odpowiedź:

Rozdział 1 Science Class 10 MCQ Pytanie 10.
Rozcieńczony kwas solny dodaje się do granulowanego cynku pobranego w probówce. Zapisuje się następujące obserwacje. Wskaż prawidłową obserwację:
(a) Powierzchnia metalu staje się błyszcząca.
(b) Mieszanina reakcyjna staje się mleczna.
(c) Zarejestrowano zapach gazu o ostrym zapachu.
(d) Wydziela się bezbarwny i bezwonny gaz. [Diksza]
Odpowiedź:
(d) Wydziela się bezbarwny i bezwonny gaz. Wyjaśnienie: Reakcja chemiczna między rozcieńczonym kwasem solnym a granulowanym cynkiem jest przedstawiona w następujący sposób:
Zn + 2HCl → ZnCl2+ H2
Produkt, chlorek cynku, nie zmienia barwy reakcji na mleczną. Wydzielający się gazowy wodór jest bezbarwny i bezwonny i uwalniany przez tworzenie się pęcherzyków. Zatem opcja (d) jest poprawna.

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (5)

MCQ Reakcji Chemicznej I Równania Pytanie 11.
Podczas ogrzewania we wrzącej rurze utworzył się niebieski proszek azotanu miedzi (II), czarna substancja X, gazowy tlen i brązowy gaz Y. Wybierz opcję, która poprawnie identyfikuje produkty:
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (6)
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (7)
Odpowiedź:
(c) X to tlenek miedzi, a Y to dwutlenek azotu Wyjaśnienie: Gdy niebieski proszek azotanu miedzi(II) jest podgrzewany, rozkłada się, tworząc czarną substancję, która jest tlenkiem miedzi, gazowym tlenem i brązowym gazowym dwutlenkiem azotu.

Równanie chemiczne zachodzącej reakcji jest następujące:
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (8)

Klasa 10 Science Ch 1 MCQ Pytanie 12.
W równaniu:
Z + XHNO3→ Z (NIE3)2+ yNIE2+2 godz2O
Wartości x i y to:
a) 3 i 5
(b) 8 i 6
(c) 4 i 2
c) 7 i 1
Odpowiedź:
(c) Z + 4HNO3→ Cu(NIE3)2+2nie2+2 godz2O
Wyjaśnienie: Aby znaleźć wartości x i y, musimy zbilansować równanie chemiczne, zrównując liczbę atomów każdego pierwiastka po obu stronach podanego równania.
Z + XHNO3→ Z (NIE3)2+ yNIE2+2 godz2O
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (9)
Zrównując liczbę atomów H po obu stronach zgodnie z prawem zachowania masy, x = 4.
Umieszczenie tej wartości w no. atomów N lub O,
x = y + 2 oznacza y = x – 2 = 4 – 2 = 2.
Dlatego x = 4 i y = 2 jest poprawną odpowiedzią

Równanie chemicznezbilansować kalkulator równańznajduje współczynniki stechiometryczne do zbilansowania równań chemicznych m.in.

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Pytanie 13.
W którym z poniższych równań chemicznych skróty reprezentują prawidłowe stany reagentów i produktów biorących udział w reakcji w temperaturze reakcji?
(a) AlCl3 (woda)+3nh4OH(woda)→ Al(OH)3(s) + 3nh4Kl(woda)
(b) AlCl3 (woda)+3nh4OH(l)→ Al(OH)3(woda)+3nh4Kl(S)
(c) AlCl3 (woda)+3nh4OH(woda)→ Al(OH)3 (s)+3nh4Kl(woda)
(d) AlCl3 (woda)+3nh4OH(woda)→ Al(OH)3(woda)+3nh4Kl(S)
Odpowiedź:
(a) AlCl3(woda)+ 3NH4OH(woda)→ Al(OH)3(s) + 3NH4CL(woda)

Objaśnienie: Po dodaniu roztworu wodorotlenku amonu do roztworu chlorku glinu, razem z roztworem chlorku amonu tworzy się biały osad wodorotlenku glinu.

Równania i reakcje chemiczne Klasa 10 Pytanie MCQ 14.
Reakcja 2HNO3+ Ca(OH)2→ Ca (NO3)2+2 godz2O jest przykładem:
(I) reakcja przemieszczenia.
(II) reakcja podwójnego wypierania.
(III) reakcja zobojętniania.
(IV) reakcja łączona.
a) (I) i (II)
(b) (II) i (III)
(c) (III) i (IV)
(d) (I) i (IV)
Odpowiedź:

Równanie chemiczne i reakcja klasa 10 Pytanie MCQ 15.
Rozważ następujące równanie chemiczne:
X(woda)+ chlorek sodu(woda)→ Y(biały ppt) + Azotan sodu(woda)
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (10)

Twierdzenie Rozumowanie pytań Klasa 10 Nauka Rozdział 1

W przypadku następujących pytań podane są dwa stwierdzenia: jedno oznaczone jako Twierdzenie (A), a drugie jako Powód (R). Wybierz poprawną odpowiedź na te pytania spośród kodów (a), (b), (c) i (d), jak podano poniżej:
(a) Zarówno (A), jak i (R) są prawdziwe, a (R) jest poprawnym wyjaśnieniem twierdzenia.
(b) Zarówno (A), jak i (R) są prawdziwe, ale (R) nie jest poprawnym wyjaśnieniem twierdzenia.
(c) (A) jest prawdziwe, ale (R) jest fałszywe.
(d) (A) jest fałszywe, ale (R) jest prawdziwe.

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (11)

Pytanie 16.
Twierdzenie (A): Poniżej przedstawiono zrównoważone równanie chemiczne działania pary na żelazo:
4Fe + 4H2O(G)→ Fe3O4+ 4H2
Powód (R): Prawo zachowania masy obowiązuje dla równania chemicznego.
Odpowiedź:
(b) Zarówno (A), jak i (R) są prawdziwe, ale (R) nie jest poprawnym wyjaśnieniem (A).

Wyjaśnienie: Metaliczne żelazo (Fe) nie reaguje z zimną lub gorącą wodą, ale reaguje z parą wodną, ​​tworząc tlenek metalu i wodór.

Prawo zachowania masy obowiązuje dla reakcji chemicznej. Stwierdzenie jest prawdziwe, ale nie wyjaśnia równania podanego w Twierdzeniu.

Pytanie 17.
Twierdzenie (A): Taśma magnezowa pali się oślepiającym białym płomieniem.
Powód (R): Taśma magnezowa ulega fizycznym zmianom podczas spalania i topi się.
Odpowiedź:

Pytanie 18.
Twierdzenie (A): Wyrównując liczbę atomów w celu zrównoważenia równania chemicznego, zmieniamy wzór związków lub pierwiastków biorących udział w reakcji.
Powód (R): Równanie chemiczne jest zrównoważone poprzez wyrównanie liczby atomów każdego pierwiastka po obu stronach strzałki.
Odpowiedź:
(d) (A) jest fałszywe, ale (R) jest prawdziwe.
Wyjaśnienie: Równanie chemiczne jest równoważone przez wyrównanie liczby atomów każdego pierwiastka po obu stronach strzałki bez zmiany wzoru związków lub pierwiastków biorących udział w reakcji. Jest równoważony przez umieszczanie współczynników przed związkami lub pierwiastkami.

Pytanie 19.
Twierdzenie (A): Reakcja tlenku wapnia z wodą prowadząca do wytworzenia wapna gaszonego z wydzielaniem dużej ilości ciepła jest reakcją kombinowaną.
Powód (R): Reakcje podwójnego wypierania to reakcje, w których zachodzi wymiana jonów między reagentami.
Odpowiedź:
(b) Zarówno (A), jak i (R) są prawdziwe, ale (R) nie jest poprawnym wyjaśnieniem (A).

Wyjaśnienie: Reakcja tlenku wapnia z wodą prowadząca do wytworzenia wapna gaszonego, w wyniku której wydziela się duża ilość ciepła, jest reakcją kombinowaną, ponieważ dwa reagenty łączą się, tworząc jeden produkt.

Podczas gdy w reakcji podwójnego wypierania będą dwa reagenty i dwa produkty, które powstają w wyniku wymiany jonów między reagentami.

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (12)

Pytanie 20.
Twierdzenie (A): Reakcja rozkładu chlorku srebra na srebro i chlor jest procesem egzotermicznym.
Powód (R): Reakcje, w których energia jest absorbowana, są znane jako reakcje endotermiczne.
Odpowiedź:

Pytanie 21.
Twierdzenie (A): Cynk i ołów wypierają miedź ze swoich związków.
Powód (R): Cynk i ołów są bardziej reaktywne niż miedź.
Odpowiedź:

Pytania oparte na kompetencjach (CBQ)

Pytanie 1.
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (13)
Podczas reakcji chemicznej atomy jednego pierwiastka nie zamieniają się w atomy innego pierwiastka. Atomy nie znikają też z mieszaniny ani nie pojawiają się gdzie indziej. W rzeczywistości reakcje chemiczne obejmują zrywanie i tworzenie wiązań między atomami w celu wytworzenia nowych substancji.

Aby zademonstrować reakcję, 2 g chlorku srebra umieszcza się w porcelanowym naczyniu i wystawia na działanie promieni słonecznych.
(A) Co zaobserwujesz po jakimś czasie?
(B) Jak nazywa się ta reakcja?
(C) Napisz zbilansowane równanie chemiczne dla tej reakcji.
(D) Uzasadnij obserwacje.
Odpowiedź:

Pytanie 2.
Bielenie to bardzo tani rodzaj farby wytwarzany z wapna gaszonego (wodorotlenek wapnia) i kredy (białek). Kreda to węglan wapnia. Wapno gaszone zamienia się w kredę, reagując z dwutlenkiem węgla w powietrzu przez kilka dni. Powoduje to krystalizację, która wiąże i wzmacnia powłokę. Można stosować różne inne dodatki.
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (14)
Stały tlenek wapnia reaguje energicznie z wodą, tworząc wodorotlenek wapnia, któremu towarzyszy wydzielanie ciepła. Proces ten nazywa się gaszeniem wapna. Wodorotlenek wapnia rozpuszcza się w wodzie, tworząc roztwór zwany wodą wapienną. Które z poniższych stwierdzeń jest (są) prawdziwe w odniesieniu do gaszenia wapna i powstałego roztworu?
(I) Jest to reakcja endotermiczna.
(II) Jest to reakcja egzotermiczna.
(III) pH otrzymanego roztworu będzie większe niż siedem.
(IV) pH otrzymanego roztworu będzie mniejsze niż siedem.
a) (I) i (II)
(b) (II) i (III)
(c) (I) i (IV)
(d) (III) i (IV)
Odpowiedź:
(b) (II) i (III)

Wyjaśnienie: Gaszenie wapna jest reakcją egzotermiczną, ponieważ podczas reakcji wydziela się duża ilość ciepła. Ciepło można wyczuć dotykając zlewki od zewnątrz. Otrzymany związek Ca(OH)2, zwany także wapnem gaszonym, zmienia kolor roztworu lakmusowego z czerwonego na niebieski, a tym samym dowodzi, że jest to roztwór zasadowy. Zatem pH tego roztworu będzie większe niż siedem.
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (15)

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (16)

Pytanie 3.
Shalini był dość zainteresowany obserwacją zmian zachodzących podczas reakcji chemicznych, ale zawsze bał się wejść do laboratorium chemicznego. Kiedy rozmawiała na ten temat z nauczycielem chemii, ten zasugerował, aby pod jej kierunkiem wykonała prosty eksperyment, aby przezwyciężyć strach i jednocześnie móc obserwować zmiany, jakie zachodzą podczas reakcji chemicznej.

Wzięła około 2 g kryształów siarczanu żelazawego do suchej wrzącej rurki i podgrzała ją nad
płomień palnika. Zauważyła zmianę koloru kryształów siarczanu żelazawego, a także wyczuła charakterystyczny zapach palonej siarki.
(A) Jaką zmianę koloru zaobserwował Shalini?
Odpowiedź:
Shalini zauważył, że zielony kolor kryształów siarczanu żelazawego zmienił się na biały, ponieważ traci on wodę po podgrzaniu.
FeSO44.7H2O → FeSO4+ 7H2O

(B) Dlaczego Shalini dostał charakterystyczny zapach palonej siarki?
Odpowiedź:

(C) Jaki rodzaj reakcji zachodzi, gdy siarczan żelazawy jest podgrzewany?
Odpowiedź:
Rodzaj zachodzącej reakcji to reakcja rozkładu termicznego. Równanie chemiczne zachodzącej reakcji jest następujące:
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (17)

(D) Podaj inny przykład tego typu reakcji.
Odpowiedź:

Pytanie 4.
Produkcja wodoru z wody poprzez elektrolizę jest czystym procesem, w wyniku którego jako produkt uboczny powstaje tylko tlen. Jeśli energia elektryczna wymagana do rozbicia wody na wodór i tlen jest dostarczana przez odnawialne źródło energii, wówczas proces ten jest przyjazny dla środowiska. Elektroliza wody (tlenu) to sprzęt, który poddaje wodzie elektrolizę w celu wytworzenia wodoru i tlenu przy użyciu ługu jako elektrolitu .
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (18)
Elektroliza wody jest reakcją rozkładu. Stosunek molowy gazów wodoru i tlenu wydzielanych podczas elektrolizy wody wynosi:
(a) 1:1
(b) 2:1
(c) 4:1
(d) 1:2
Odpowiedź:
(b) 2:1

Wyjaśnienie: Zbilansowane równanie chemiczne elektrolizy wody to:
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (19)
Stosunek molowy wodoru i tlenu gazów uwalnianych podczas elektrolizy wody wynosi 2:1 objętościowo.

W reakcji rozkładu związek rozkłada się na prostsze formy. Podczas elektrolizy woda jest rozkładana na gazowy tlen i gazowy wodór w wyniku przepływu przez nią prądu elektrycznego.

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (20)

Pytanie 5.
Reakcje redoks są ważną klasą reakcji. Reakcje utleniania i redukcji zawsze zachodzą jednocześnie, taką klasę reakcji chemicznych nazywa się reakcją redoks lub reakcją utleniania-redukcji.

Substancja ulegająca redukcji w reakcji chemicznej jest znana jako środek utleniający, podczas gdy substancja ulegająca utlenieniu jest znana jako środek redukujący. Czynność, w której proszek miedzi jest pobierany do porcelanowego naczynia i podgrzewany, pomaga w zrozumieniu reakcji redoks.
(A) Co się stanie, gdy proszek miedzi zostanie podgrzany w porcelanowym naczyniu? Wyjaśnij swoją obserwację.
Odpowiedź:
Gdy proszek miedzi jest podgrzewany w porcelanowym naczyniu, powierzchnia proszku miedzi jest pokryta czarnym tlenkiem miedzi, ponieważ utlenianie miedzi odbywa się poprzez dodanie tlenu do miedzi.
2Cu + O2→ 2CuO

(B) Co zaobserwujesz, jeśli gazowy wodór zostanie przepuszczony przez ogrzany materiał uzyskany w punkcie (A) powyżej?
Odpowiedź:
Kiedy gazowy wodór przepuszcza się przez ogrzany materiał CuO, czarna powłoka na powierzchni staje się brązowa, ponieważ zachodzi reakcja odwrotna i tworzy się miedź.
CuO + H2→ Cu + H2O

(C) Zidentyfikuj substancję utlenioną i substancję zredukowaną w reakcji w punkcie (B) powyżej.
Odpowiedź:

(D) Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
W reakcji między siarczkiem ołowiu a nadtlenkiem wodoru, przedstawionej poniższym równaniem,
PbS + 2H2O2→ PbSO44+ 4H2O,
(a) Siarczek ołowiu jest redukowany, a nadtlenek wodoru jest utleniany.
(b) Siarczek ołowiu jest utleniany, a nadtlenek wodoru jest redukowany.
(c) Siarczan ołowiu utlenia się, a woda ulega redukcji.
(d) Siarczan ołowiu jest redukowany, a woda utleniana.
Odpowiedź:

Pytanie 6.
Jełczenie to proces całkowitego lub niecałkowitego utlenienia lub hydrolizy tłuszczów i olejów pod wpływem powietrza, światła, wilgoci lub w wyniku działania bakterii, co skutkuje nieprzyjemnym smakiem i zapachem. W szczególności jest to hydroliza lub autoutlenianie tłuszczów do krótkołańcuchowych aldehydów i ketonów, które są niepożądane w smaku i zapachu. Kiedy te procesy zachodzą w żywności, mogą wystąpić niepożądane zapachy i smaki.
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (21)
Który z poniższych gazów może być używany do przechowywania świeżej próbki oleju przez długi czas?
(a) Dwutlenek węgla lub tlen
(b) Azot lub tlen
(c) Dwutlenek węgla lub hel
(d) Hel lub azot
Odpowiedź:
(d) Hel lub azot

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (22)

Objaśnienie: Gazy obojętne, takie jak hel lub azot, mogą być używane do przechowywania świeżej próbki oleju przez długi czas, ponieważ nie reagują z większością pierwiastków, w tym z tlenem. W ten sposób gazy te tworzą obojętne środowisko dla oleju i zapobiegają jego reakcji (utlenianiu) z jakimkolwiek pierwiastkiem w środowisku. Dlatego powstrzymuje go przed jełczeniem.

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (23)

Pytanie 7.
Student bierze dwie probówki. Do pierwszej probówki bierze roztwór azotanu ołowiu, a do drugiej kilka granulek cynku. Dodaje roztwór jodku potasu do roztworu azotanu ołowiu w pierwszej probówce. Dodaje rozcieńczony kwas siarkowy do drugiej probówki zawierającej granulki cynku.
(A) Co obserwuje się w pierwszej probówce po dodaniu roztworu jodku potasu?
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (24)
Odpowiedź:
(c) Zarówno (II), jak i (III)

Wyjaśnienie: Po dodaniu roztworu jodku potasu do roztworu azotanu ołowiu w probówce, tworzy się żółty osad jodku ołowiu. Równanie zachodzącej reakcji to:

Pb(NIE3)2(aq) + 2KI (aq) → PbI2(s) + 2KNO3(woda)

(B) Wybierz prawidłowe obserwacje:
Gdy rozcieńczony kwas siarkowy zostanie dodany do kilku granulek cynku w drugiej probówce,
(I) Wokół granulek cynku widać bąbelki gazowego wodoru.
(II) Wokół granulek cynku widać bąbelki dwutlenku węgla.
(III) Kolba staje się gorąca
(IV) Kolor roztworu zmienia się na niebieski,
(a) Tylko (ja)
(b) Zarówno (I), jak i (III)
(c) Zarówno (II), jak i (III)
(d) (I), (III) i (IV)
Odpowiedź:
(b) Zarówno (I), jak i (III)

Wyjaśnienie: Podczas dodawania rozcieńczonego kwasu siarkowego do granulek cynku w kolbie stożkowej równanie zachodzącej reakcji jest następujące:
Zn(y) + H2WIĘC4(aq) → ZnSO44(aq)+ H2(G)

(C) Wybierz nieprawidłowe stwierdzenie(a):
(I) Obu reakcjom towarzyszy zmiana koloru.
(II) Osad tworzy się tylko w pierwszej probówce.
(III) Gaz wydziela się tylko w drugiej probówce.
(IV) Obie reakcje są przykładami reakcji podwójnego przemieszczenia.
(a) Zarówno (I), jak i (III)
(b) Zarówno (I), jak i (IV)
(c) Zarówno (II), jak i (III)
(d) Zarówno (I), jak i (II)
Odpowiedź:

(D) Załóżmy, że do drugiej probówki zamiast kwasu siarkowego dodamy dil kwas solny. Wybierz właściwą obserwację:
(a) Wydziela się gazowy chlor.
(b) Probówka ostygnie w wyniku pochłaniania ciepła podczas tej reakcji.
(c) Wydziela się gazowy wodór.
(d) Powstanie osad chlorku cynku
Odpowiedź:

(E) Typ reakcji zachodzącej podczas powolnego dodawania wody do małej ilości tlenku wapnia w zlewce to:
(I) Reakcja łączona
(II) Reakcja przemieszczenia
(III) Reakcja egzotermiczna
(IV) Reakcja endotermiczna
(a) Zarówno (I), jak i (III)
(b) Zarówno (II), jak i (III)
(c) Zarówno (I), jak i (IV)
(d) Zarówno (II), jak i (IV)
Odpowiedź:

Pytanie 8.
Musiałeś zauważyć, że twoja mama prawidłowo przechowuje smażone produkty spożywcze, takie jak boondi raita, chipsy, mieszanki, chipsy bananowe i inne tego typu produkty. Dzieje się tak, ponieważ ich zapach i smak zmieniają się w wyniku utleniania smażonych produktów spożywczych, a żywność staje się niezdatna do spożycia przez ludzi.
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (25)
Dlaczego przeciwutleniacze są dodawane do produktów spożywczych zawierających tłuszcze i oleje?
Odpowiedź:
Przeciwutleniacze są dodawane do produktów spożywczych zawierających tłuszcze i oleje, aby zapobiec ich utlenianiu, które jest znane jako jełczenie, które powoduje, że żywność ma nieprzyjemny zapach i zmienia jej smak.

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (26)

Pytanie 9.
Reakcja chemiczna, proces, w którym jedna lub więcej substancji, reagentów, jest przekształcana w jedną lub więcej różnych substancji, produktów. Substancje to albo pierwiastki chemiczne, albo związki. Reakcja chemiczna przestawia atomy składowe reagentów, tworząc różne substancje jako produkty.

Reakcje chemiczne należy odróżnić od zmian fizycznych. Zmiany fizyczne obejmują zmiany stanu, takie jak topnienie lodu w wodę i parowanie wody w parę. Jeśli nastąpi zmiana fizyczna, właściwości fizyczne substancji ulegną zmianie, ale jej tożsamość chemiczna pozostanie taka sama. Jeśli jednak woda, w postaci lodu, cieczy lub pary, napotka sód metaliczny (Na), atomy ulegną redystrybucji, dając nowe substancje cząsteczkowy wodór (H2) i wodorotlenek sodu (NaOH). Dzięki temu wiemy, że nastąpiła zmiana lub reakcja chemiczna.
(A) Które z poniższych są zmianami fizycznymi?
(I) Topienie wosku
(II) Palenie wosku
(III) Rdzewienie żelaza
(IV) Odparowanie wody
(a) Zarówno (I), jak i (III)
(b) Zarówno (II), jak i (III)
(c) Zarówno (I), jak i (IV)
(d) Zarówno (II), jak i (IV)
Odpowiedź:
(c) Zarówno (I), jak i (IV)

Wyjaśnienie: Topnienie wosku i odparowywanie wody są przemianami fizycznymi, ponieważ zmieniają się tylko ich stany fizyczne bez zmiany ich składu chemicznego. Podczas gdy spalanie wosku jest przemianą chemiczną, ponieważ podczas spalania wosku powstaje dwutlenek węgla i woda. Rdzewienie żelaza jest również przemianą chemiczną, ponieważ żelazo ulega utlenieniu w obecności wilgoci, tworząc rdzę lub tlenek żelaza.

(B) Reakcja chemiczna nie obejmuje:
(a) Powstawanie nowych substancji o całkowicie innych właściwościach niż reagenty
(b) Zrywanie starych wiązań chemicznych i tworzenie nowych wiązań chemicznych
(c) Przegrupowanie atomów reagentów w celu utworzenia nowych produktów
(d) Zmiana atomów jednego pierwiastka na atomy innego pierwiastka w celu utworzenia nowych produktów
Odpowiedź:

(C) Wapno palone jest używane do wybielania, ponieważ
a) Jest tani
(b) Z wodą tworzy wapień, który ma ładny kolor.
(c) Z wodą tworzy wapno gaszone, które reaguje z atmosferycznym dwutlenkiem węgla, tworząc wapień.
(d) Jest łatwy w użyciu
Odpowiedź:

(D) Które z poniższych są procesami endotermicznymi?
(I) Spalanie gazu ziemnego
(II) Rozcieńczenie kwasu
(III) Odparowanie wody
(IV) Sublimacja kamfory (kryształy)
a) (I) i (II)
(b) (II) i (III)
(c) (IV) i (IV)
(d) (III) i (IV)
Odpowiedź:

(E) Poniższa reakcja jest wykorzystywana do przygotowania gazowego tlenu w laboratorium
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (27)
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących reakcji jest prawdziwe?
(a) Jest to reakcja przemieszczenia i ma charakter endotermiczny.
(b) jest to reakcja rozkładu o charakterze egzotermicznym.
(c) Jest to reakcja rozkładu o charakterze endotermicznym.
(d) Jest to reakcja rozkładu fotochemicznego o charakterze egzotermicznym.
Odpowiedź:
(c) Jest to reakcja rozkładu o charakterze endotermicznym.

Wyjaśnienie: Jest to reakcja rozkładu, w której pojedynczy reagent rozdziela się na dwa produkty, a mianowicie KCl i O2, pochłaniając energię w postaci ciepła.

Jest to reakcja endotermiczna, ponieważ w tej reakcji ciepło jest pochłaniane.

Pytanie 10.
Wiele materiałów z biegiem czasu może być podatnych na korozję i zużycie Żelazo jest jednym z takich metali. Posiadanie późniejszego zabezpieczenia i odpowiedniego przygotowania może z pewnością pomóc materiałom zachować dłuższą żywotność i zintegrować z nim inne właściwości.
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (28)
Substancja X stosowana do powlekania wyrobów żelaznych jest dodawana do niebieskiego roztworu czerwono-brązowego metalu Y. Barwa roztworu ulega wyładowaniu. Zidentyfikuj X i Y, a także typ reakcji.
Odpowiedź:
Mamy dane, że metal Y ma czerwonawo-brązowy kolor. Ten metal to miedź, a niebieski roztwór Y to siarczan miedzi. Cynk jest również używany do zabezpieczania artykułów żelaznych, a proces ten nazywa się galwanizacją. Ponieważ cynk jest bardziej reaktywny niż miedź, wypiera miedź z roztworu soli, siarczanu miedzi.
Zn + KUSSO4→ ZnSCO4+ Cu
Tak więc X to cynk, podczas gdy Y to miedź.

Pytanie 11.
Reakcje podwójnego wypierania można zdefiniować jako reakcje chemiczne, w których jeden składnik każdej z obu reagujących cząsteczek jest wymieniany w celu utworzenia produktów. Podczas tej reakcji kationy i aniony dwóch różnych związków zamieniają się miejscami, tworząc dwa całkowicie różne związki.
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (29)
Reakcje podwójnego wypierania zachodzą na ogół w roztworach wodnych, w których jony wytrącają się i następuje wymiana jonów.

Reakcje podwójnego wypierania można dalej sklasyfikować jako reakcje zobojętniania i wytrącania.
(A) Jaki osad powstaje po zmieszaniu roztworu chlorku baru i siarczanu sodu?
(a) Siarczan baru
(b) Chlorek sodu
(c) Siarczyn baru
(d) Siarczyn sodu
Odpowiedź:
(a) Siarczan baru

Wyjaśnienie: Kiedy roztwór chlorku baru jest mieszany z roztworem siarczanu sodu, wraz z chlorkiem sodu tworzy się osad siarczanu baru.
BaCl2(aq) + Na2WIĘC4(aq) → BaSO4(s) + NaCl(aq)

(B) Gdy roztwór jodku potasu zostanie dodany do roztworu azotanu ołowiu(II),
(I) jodek ołowiu (II) wytrąca się z roztworu w postaci żółtej substancji stałej
(II) Azotan potasu wytrąca się z roztworu w postaci żółtej substancji stałej
(III) Potas wypiera ołów z roztworu azotanu ołowiu.
(IV) Następuje wymiana jonów ołowiu i potasu
(a) Zarówno (I), jak i (III)
(b) Zarówno (II), jak i (III)
(c) Zarówno (I), jak i (IV)
(d) Zarówno (II), jak i (IV)
Odpowiedź:

(C) Zidentyfikuj osad otrzymany w wyniku reakcji azotanu ołowiu z siarczanem sodu.
(a) PbS
(b) Pb(SO4)2
(c) PbSO44
(d) NaNO2
Odpowiedź:
(c) PbSO44
Wyjaśnienie: Azotan ołowiu reaguje z roztworem siarczanu sodu, tworząc osad siarczanu ołowiu i azotanu sodu.
Pb(NIE3)2(aq)+ Na2WIĘC4(aq) → PbSO44(s) + 2NaNO3(woda)

Jest to reakcja podwójnego wypierania, ponieważ zachodzi wymiana jonów ołowiu i sodu.

(D) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących reakcji podwójnego przemieszczenia jest prawdziwe?
(I) Przykładem tej reakcji jest elektroliza wody.
(II) Dwa związki wymieniają jony, tworząc nowe związki.
(III) Powstaje tylko jeden produkt.
(IV) Przykładem tej reakcji jest reakcja między tlenkiem magnezu a rozcieńczonym kwasem solnym.
(a) Zarówno (I), jak i (II)
(b) Zarówno (I), jak i (III)
(c) Zarówno (II), jak i (III)
(d) Zarówno (II), jak i (IV)
Odpowiedź:

(E) Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące reakcji podwójnego przemieszczenia:
(a) Wszystkie reakcje podwójnego wypierania są reakcjami wytrącania.
(b) Wszystkie reakcje zobojętniania między kwasami i zasadami są reakcjami podwójnego podstawienia
(c) Reakcja między octem a sodą oczyszczoną jest przykładem reakcji podwójnego wypierania.
(d) Reakcja między roztworem azotanu srebra a roztworem chlorku sodu jest przykładem reakcji podwójnego wypierania.
Odpowiedź:

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (30)

Pytanie 12.
Termit to pirotechniczna kompozycja paliwa w postaci proszku metalicznego i tlenku metalu. Po zapaleniu przez ciepło termit przechodzi egzotermiczną reakcję utleniania-redukcji. Większość odmian nie jest wybuchowa, ale może powodować krótkie wybuchy wysokiej temperatury na małym obszarze. Jego forma działania jest podobna do innych mieszanek paliwowo-utleniających, takich jak proch czarny. Termity mają zróżnicowany skład. Paliwa obejmują aluminium, magnez, tytan, cynk, krzem i bor. Aluminium jest powszechne ze względu na wysoką temperaturę wrzenia. Utleniacze obejmują tlenek boru (III), tlenek krzemu (IV), tlenek chromu (III), tlenek manganu (IV), tlenek żelaza (III), tlenek żelaza (II, III), tlenek miedzi (II) i ołów (ll ,IV) tlenek.
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (31)

W tej reakcji wspomnij o utlenieniu substancji i redukcji substancji.
Fe2O3+ 2Al → Al2O3+2Fe
Odpowiedź:
Artykuły spożywcze zawierające olej i tłuszcz są przepłukiwane azotem podczas ich pakowania, ponieważ azot jest gazem obojętnym i zapobiega jełczeniu smażonych produktów spożywczych.

Pytanie 13.
Synteza lub reakcja łączenia to reakcja, w której proste związki łączą się, tworząc bardziej złożony. Przeciwieństwem reakcji łączenia jest reakcja rozkładu, w której pojedyncza substancja dzieli się na dwie lub więcej substancji. Mamy również reakcję pojedynczego wypierania (w której bardziej reaktywny pierwiastek wypiera mniej reaktywny pierwiastek ze swojego związku) oraz reakcję podwójnego wypierania (w której zachodzi wymiana jonów między dwoma związkami). Dogłębne zrozumienie rodzajów reakcji będzie przydatne do przewidywania produktów nieznanej reakcji.
(A) Student wykonał kilka eksperymentów, a następnie zapisał swoje obserwacje w formie tabeli, jak podano poniżej:

Nr S. ObserwacjaWniosek dotyczący rodzaju zachodzącej reakcji
(I) Kiedy proszek miedziany jest podgrzewany w porcelanowym naczyniu, powierzchnia proszku miedzianego staje się czarnaReakcja kombinowana
(II) Gazowy wodór jest . wyewoluował, gdy żelazo reaguje z dil. HCl.Reakcja rozkładu
(III) Czarny osad tworzy się wraz z roztworem kwasu siarkowego, gdy gazowy siarkowodór przepuszcza się przez roztwór siarczanu miedziReakcja podwójnego przemieszczenia
(IV) Kiedy elektryczność przepływa przez stopiony chlorek glinu, wraz z gazem tworzy się metaliczne aluminium.Reakcja przemieszczenia

Wybierz opcję, która poprawnie opisuje wnioski ucznia dotyczące rodzaju zachodzącej reakcji:
(a) Zarówno (I), jak i (II)
(b) Zarówno (I), jak i (III)
(c) Zarówno (II), jak i (III)
(d) (I), (III) i (IV)
Odpowiedź:
(d) Zarówno (III), jak i (IV)

Objaśnienie: Po dodaniu roztworu chlorku baru do roztworu siarczanu miedzi wraz z roztworem chlorku miedzi tworzy się biały osad siarczanu baru.

Jest to przykład reakcji wytrącania, w wyniku której powstaje osad siarczanu baru. Jest to również reakcja podwójnego wypierania jako Ba2+i Cu2+jony tworzą nowe związki poprzez wymianę swoich jonów. Równanie miejsca gadania reakcji to:
BaCl2(aq) + CuSO44(aq) → BaSO4(s) + CuCI2(woda)

(B) Gdy metal X, który jest używany do powlekania artykułów żelaznych, zostanie dodany do niebieskiego roztworu czerwono-brązowego metalu Y, kolor roztworu zostanie zniesiony.
Wybierz opcję, która poprawnie identyfikuje metale X i Y oraz rodzaj zachodzącej reakcji.
Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (32)
Odpowiedź:

(C) Rodzaj reakcji zachodzącej po dodaniu roztworu chlorku baru do roztworu siarczanu miedzi jest następujący:
(I) Reakcja łączenia
(II) Reakcja przemieszczenia
(III) Reakcja podwójnego przemieszczenia
(IV) Reakcja wytrącania
(a) Tylko (ja)
b) Tylko (II)
(c) Zarówno (II), jak i (IV)
(d) Zarówno (III), jak i (IV)
Odpowiedź:

(D) Wskaż błędne stwierdzenie:
(a) Spalanie gazu ziemnego jest reakcją rozkładu.
(b) Spalanie gazowego wodoru w powietrzu jest reakcją kombinowaną
(c) Reakcja większości metali z rozcieńczonym kwasem solnym jest reakcją wypierania.
(d) Reakcja między kwasem a zasadą jest przykładem reakcji podwójnego podstawienia.
Odpowiedź:

(E) Które z poniższych stwierdzeń są poprawne?
(I) W reakcjach wytrącania powstają nierozpuszczalne sole.
(II) Reakcje neutralizacji są reakcjami pojedynczego wypierania.
(III) Reakcje rozkładu można przeprowadzić tylko w obecności ciepła lub światła.
(IV) Reakcje przemieszczenia są przeciwne do reakcji kombinowanych.
(a) Tylko (ja)
b) Tylko (II)
(c) Zarówno (I), jak i (III)
(d) Zarówno (II), jak i (IV)
Odpowiedź:
(a) Tylko (ja)

Wyjaśnienie: Reakcje wytrącania to reakcje, w których powstaje nierozpuszczalna substancja lub osad. Reakcje zobojętniania to reakcje między kwasem a zasadą i są reakcjami podwójnego podstawienia. Reakcje rozkładu wymagają energii w postaci ciepła, światła lub elektryczności. Reakcje rozkładu są przeciwieństwem reakcji łączenia.

Bardzo krótkie pytania typu odpowiedź

Pytanie 1.
Co się stanie, gdy roztwór siarczanu sodu zostanie dodany do roztworu chlorku baru?
Odpowiedź:
Po dodaniu roztworu siarczanu sodu do roztworu chlorku baru tworzy się biały osad siarczanu baru.
Równanie zachodzącej reakcji to:
Już2WIĘC4((aq) + BaCl2(aq) →BaSO44(s) + 2NaCl(aq)

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (33)

Pytanie 2.
Wodny roztwór azotanu metalu P reaguje z roztworem bromku sodu, tworząc żółty ppt związku Q, który jest używany w fotografii. Q pod wpływem światła słonecznego ulega reakcji rozkładu, tworząc metal obecny w P wraz z czerwono-brązowym gazem. Zidentyfikuj P & Q.
Odpowiedź:
Ponieważ związek Q powstaje w reakcji między P (roztworem azotanu metalu) a roztworem bromku sodu, Q to bromek srebra, który jest używany w fotografii.

Ponadto Q ulega rozkładowi w obecności światła słonecznego, tworząc gazowe srebro i brom. Ponieważ srebro tworzy się powyżej, azotanem metalu jest azotan srebra.

P – azotan srebra (AgNO3)
Q – bromek srebra (AgBr).

Pytanie 3.
Co można zobaczyć, gdy pasek metalicznej miedzi zostanie umieszczony w roztworze azotanu srebra?
Odpowiedź:
Gdy pasek metali miedzianych zostanie umieszczony w roztworze azotanu srebra, miedź wypiera srebro z roztworu azotanu srebra, ponieważ miedź jest metalem bardziej reaktywnym niż srebro. Azotan miedzi tworzy się z błyszczącym szaro-białym osadem srebra na pasku miedzianym.
2AgNO3+ Cu → Cu (podoficer3)2+2g

Pytanie 4.
Wymień i podaj prawo, o którym należy pamiętać, gdy równoważymy równania chemiczne.
Odpowiedź:
Prawem, o którym należy pamiętać, równoważąc równania chemiczne, jest prawo zachowania masy, które mówi, że „materii nie można ani stworzyć, ani zniszczyć”. Oznacza to, że całkowita masa atomów reagentów = całkowita masa atomów produktów, ponieważ atomów nie można ani stworzyć, ani zniszczyć.

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (34)

Pytanie 5.
Wodór jest gazem wysoce łatwopalnym, a tlen podtrzymuje spalanie, natomiast woda, związek składający się z wodoru i tlenu, służy do gaszenia ognia. Dlaczego?
Odpowiedź:
Związkiem składającym się z wodoru i tlenu jest woda (H2O), która ma właściwości inne niż właściwości H2i O2ponieważ powstaje w wyniku reakcji chemicznej między gazowym wodorem i tlenem. Podczas gdy wodór i tlen są gazami w temperaturze pokojowej, woda jest cieczą w temperaturze pokojowej.

Pytanie 6.
Jeśli metalowa miedź zostanie podgrzana nad płomieniem, tworzy się powłoka. Jaki jest kolor i skład powłoki?
Odpowiedź:

Pytanie 7.
Napisz zbilansowane równanie chemiczne przedstawiające następującą reakcję: tlenek węgla reaguje z gazowym wodorem pod ciśnieniem 340 atm, tworząc alkohol metylowy.
Odpowiedź:

Pytania MCQ dla klasy 10 Science Rozdział 1 Reakcje chemiczne i równania z odpowiedziami – NCERT MCQ (35)

Pytanie 8.
Napisz zbilansowane równanie chemiczne reakcji między chlorkiem sodu a azotanem srebra, określając stan fizyczny reagentów i produktów.
Odpowiedź:
Po dodaniu roztworu azotanu srebra do roztworu chlorku sodu, wraz z roztworem azotanu sodu tworzy się biały osad chlorku srebra.
AgNO3(aq) + NaCl (aq) → AgCl(s) + NaNO3(woda)

Pytanie 9.
Uzupełnij i zbilansuj następujące elementy:
Fe2O3+ Al →
Odpowiedź:

Pytania MCQ dla nauki klasy 10 z odpowiedziami

FAQs

What is the answer of Mcq? ›

A multiple-choice question (MCQ) is composed of two parts: a stem that identifies the question or problem, and a set of alternatives or possible answers that contain a key that is the best answer to the question, and a number of distractors that are plausible but incorrect answers to the question.

Which type of science is Mcq? ›

General Science (Multiple Choice Questions) - JavaTpoint.

What is a balanced chemical equation Mcq? ›

Answer - A balanced chemical equation is one in which the number of atoms of both reactants and products are equal.

What is the full form of Mcq in science? ›

MCQ : Multiple Choice Question

MCQ stands for Multiple Choice Question. It is a sort of objective assessment known as multiple choice (MC), objective response, or MCQ (for multiple choice questions) asks respondents to choose just the right responses from a list of options.

How do I get answers for MCQ? ›

 1. Read the entire question. ...
 2. Answer it in your mind first. ...
 3. Use the process of elimination. ...
 4. True or false test. ...
 5. Look for answers hidden in questions. ...
 6. Select the best answer. ...
 7. Answer the questions you know first.
 8. Pay attention to these words.
Apr 5, 2023

What are some science quiz questions? ›

Science Quiz Questions
 • What does DNA stand for?
 • How many bones are in the human body?
 • The concept of gravity was discovered by which famous physicist?
 • What is the hardest natural substance on Earth?
 • Which is the main gas that makes up the Earth's atmosphere?
 • Humans and chimpanzees share roughly how much DNA?
Nov 30, 2022

What is a type of science? ›

There are three main branches of science: physical science, earth science and life science.

What is called science answer? ›

Science is the pursuit and application of knowledge and understanding of the natural and social world following a systematic methodology based on evidence. Scientific methodology includes the following: Objective observation: Measurement and data (possibly although not necessarily using mathematics as a tool) Evidence.

How to solve chemical equation? ›

Steps in Balancing a Chemical Equation
 1. Count each type of atom in reactants and products. ...
 2. Place coefficients, as needed, in front of the symbols or formulas to increase the number of atoms or molecules of the substances. ...
 3. Repeat steps 1 and 2 until the equation is balanced.
Jun 22, 2020

What is balanced equation answer? ›

If there are no inequalities, the chemical equation is said to be balanced. In this example, every element now has an equal number of atoms in the reactant and product side. Therefore, the balanced chemical equation is C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O.

What is a balanced chemical equation in one word? ›

A balanced equation or a balanced chemical equation, is a chemical equation, in which mass is conserved and the numbers of atoms of each element are equal on either side of the equation. For instance we can write a chemical equation involving the reaction of carbon with hydrogen gas in order to form methane.

What is MCQ short for? ›

Multiple choice (MC), objective response or MCQ (for multiple choice question) is a form of an objective assessment in which respondents are asked to select only correct answers from the choices offered as a list.

What does MCQ mean in chemistry? ›

The first section of the AP® Chemistry exam consists of 60 multiple-choice questions (MCQs) and accounts for 50% of your overall score.

What does MCQ stand for in AP? ›

The AP World History: Modern multiple-choice section (Part A of Section I) consists of question sets that typically contain three or four questions and can focus on any historical period from circa 1200 to the present.

How can I get answers easily? ›

 1. Read the whole answer only to understand.
 2. Don't think of memorizing in one go.
 3. Break the question in parts( as many u wish.. ...
 4. Now go through one part and learn it loudly.
 5. Now check whether u have learned by hiding the answer.
 6. If yes: repeat processes 4 and 5 till u complete the answer.

How do I get good at Mcqs? ›

 1. 14 RULES FOR WRITING MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS.
 2. Use Plausible Distractors (wrong-response options) ...
 3. Use a Question Format. ...
 4. Emphasize Higher-Level Thinking. ...
 5. Emphasize Higher-Level Thinking (continued) ...
 6. Keep Option Lengths Similar. ...
 7. Balance the Placement of the Correct Answer. ...
 8. Be Grammatically Correct.

Where can I get all answers? ›

Answers
 • Answers.com. User-powered question and answer platform. ...
 • Ask a Librarian. Online reference desk service from the Library of Congress. ...
 • Brainly. Post questions to a community of millions of students and teachers. ...
 • Chegg Study. ...
 • Dummies. ...
 • eHow. ...
 • PolitiFact. ...
 • Quora.

Is C the most common answer? ›

Most people (and tutors) tell students that, if they have no idea on a question, to just guess answer choice “C” — the middle answer on most multiple choice tests.

How to crack MCQs? ›

Besides a good preparation what you need to know is below.
 1. No Guess Work: No MCQ based exams these days are without negative marking. ...
 2. Elimination: For all logical questions when your not sure about the answer, first eliminate all the possible wrong answers. ...
 3. Avoid Extreme Choices: ...
 4. Be Alert: ...
 5. Time Management:

How to guess mcqs with negative marking? ›

Number of Questions X Negative Marking ≤ 1

As per the formula, we will only make a guess when there are 4 options in question and per-question negative marking is 1/4. If there are 4 options and per-question negative marking is 1/3 then, we will not make a guess because the product is greater than 1.

How do you pass a science quiz? ›

How to Pass a Science Test
 1. Listen in Class. The first step to passing any test is to begin preparing right there in the classroom. ...
 2. Review Lab and Lecture Notes. Be sure to take detailed notes as your teacher lectures on a subject. ...
 3. Know the Vocabulary. ...
 4. Develop a Study Schedule. ...
 5. Take Advantage of Online Study Resources.

What are 5 questions science can t answer? ›

What happens to us after we die? How did so much life appear on our planet when others seem devoid of any species at all? Who, if anyone, pulls the strings of our universe? Is it some all-powerful god in control or are there physical and mathematical principles driving the engine of our existence?

What are 4 different types of science? ›

What are the 4 main branches of science? The four major branches of science are, Mathematics and logic, biological science, physical science, and social science.

What are the 4 types of biology? ›

There are four primary categories: botany, human biology, microbiology and zoology.

Who is father of science? ›

Albert Einstein called Galileo the “father of modern science.” Galileo Galilei was born on February 15, 1564, in Pisa, Italy but lived in Florence, Italy for most of his childhood.

Is a psychologist a scientist? ›

A Scientific Discipline

Psychologists base their professional practice in knowledge that is obtained through verifiable evidence of human behavior and mental processes. Psychological studies are designed very much like studies in other scientific fields.

What is science for grade 6? ›

Course Description

Students will discover what matter and atoms are made of and will learn how to read the periodic table. The class reviews the topics of force and motion, including Newton's laws of motion. The students will review the different types of energy and will learn about how energy is measured.

What are the 4 types of chemical equations? ›

Types of Chemical Reactions
 • Synthesis reactions. Two or more reactants combine to make 1 new product. ...
 • Decomposition reactions. A single reactant breaks down to form 2 or more products. ...
 • Single-replacement reactions. A single element replaces a similar element of an adjacent reactant compound. ...
 • Double-replacement reactions.
Feb 19, 2020

How can I learn chemical equations fast? ›

How to Learn Chemical Reactions Easily?
 1. Learn Periodic Table With Mnemonics.
 2. Knowing About the IUPAC Nomenclature.
 3. Make Good Use of Visual Aids.
 4. Get-Command Over How to Balance Chemical Reactions.
 5. Practise Thoroughly With Smartness.
 6. How to Learn Reactions?
Mar 25, 2023

What is balanced in math? ›

When both sides have the same quantity or mass. Here "x" is balanced by 4 "1"s, so x must be 4.

Why do we balance chemical equation? ›

The bonds between atoms in the reactants are rearranged to form new compounds in chemical reactions, but none of the atoms disappear and no new ones are formed. As a consequence, chemical equations must be balanced, meaning that the number and kinds of atoms must be the same on both sides of the reaction arrow.

What are the parts of a chemical equation? ›

There are two parts of a chemical equation. The participating elements or molecules in a chemical reaction are called reactants and are represented on the left side of the arrow $ ( \to ) $ . The compound that forms after the changes in the participating reactants are called products.

How do you convert a word equation to a chemical equation? ›

To turn word equations into symbolic equations, we need to follow the given steps:
 1. Identify the reactants and products. This will help you know which symbols go on each side of the arrow and where the + signs go.
 2. Write the correct formulas for all compounds. ...
 3. Write the correct formulas for all elements.
Feb 24, 2020

What is exam short for? ›

The word exam is short for examination, from 19th century student slang. An exam usually takes place in a class and consists of questions that test a student's knowledge. Sometimes the word describes a medical test of some kind, like an eye exam, a dental exam, or a physical exam.

Why is MCQ important? ›

Multiple choice test items are less susceptible to guessing than true/false questions, making them a more reliable means of assessment. The reliability is enhanced when the number of MC items focused on a single learning objective is increased.

What does MCQ mean in school? ›

A multiple choice question (MCQ) is an assessment item consisting of a stem, which poses the question or problem, followed by a list of possible responses, also known as options or alternatives.

What is MCQ score? ›

The multiple-choice section is scored by computer. Each answer sheet is scanned and the total number of correct responses equals the multiple-choice score.

What does Q Chem mean? ›

The reaction quotient (Q) measures the relative amounts of products and reactants present during a reaction at a particular point in time. The reaction quotient aids in figuring out which direction a reaction is likely to proceed, given either the pressures or the concentrations of the reactants and the products.

How many elements are there? ›

Today, with 118 known elements, it is widely regarded as one of the most significant achievements in science.

Can you get a 6 on an AP Exam? ›

As the table below shows, each AP exam is scored on a scale of 1-5, with 5 being the highest possible score.

What percent is a 5 on an AP Exam? ›

Usually, a 70 to 75 percent out of 100 translates to a 5. However, there are some exams that are exceptions to this rule of thumb. The AP Grades that are reported to students, high schools, colleges, and universities in July are on AP's five-point scale: 5: Extremely well qualified.

What percentage is a 3 on the AP Exam? ›

The equivalent of a 3 on an AP exam is B-, C+ or C depending on the subject. The College Board designates 3 to be a pass and therefore qualified for admission. In terms of percentage, this is usually in the 50th percentile.

What is the most common MCQ answer? ›

The “True” or “False” questions are some of the most commonly used multiple-choice questions. It includes the stem (question or statement) and two answer options – True and False.

How do I study for Mcqs? ›

Preparing for multiple choice exams
 1. Self-test with practice example problems in multiple choice format. ...
 2. Use the practice test as a study tool. ...
 3. Use effective study strategies as you prepare for your exam. ...
 4. Space out your studying over a longer period of time and break it into smaller study sessions.

What is the website for MCQ answers? ›

mcqquestions.net is the best site for competitive exams. It includes Various Exams Questions Like UPSC, SSC CGL, SSC CHSL, SSC CPO, SSC MTS, SSC GD, SSC JE, Gate, Railway, Banking, State AE/JE and many more Exams.

What is a MCQ quiz? ›

What are multiple choice questions? Multiple choice questions are fundamental survey questions which provides respondents with multiple answer options. Primarily, multiple choice questions can have single select or multi select answer options.

How can I pass any test? ›

Follow these study tips to make your best grade!
 1. Get informed. Don't walk into your test unprepared for what you will face. ...
 2. Think like your teacher. ...
 3. Make your own study aids. ...
 4. Practice for the inevitable. ...
 5. Study every day. ...
 6. Cut out the distractions. ...
 7. Divide big concepts from smaller details. ...
 8. Don't neglect the “easy” stuff.

What is the best answer to guess on the act? ›

Most people (and tutors) tell students that, if they have no idea on a question, to just guess answer choice “C” — the middle answer on most multiple choice tests. That's fine advice if “C” is equally likely to be correct, which is not the case on the the last 10 questions of the ACT Math section.

What is the best letter to guess on the SAT? ›

Guess any letter for any question. It doesn't matter if you guess A,B,A,B or A,A,A,A or any variation. Your expected number of correct answers are equal—actually, you'll actually do sliiightly better by guessing randomly on every question.

How can I learn MCQs fast? ›

How To Ace Multiple Choice Questions Like A Pro | Tricks to Solve MCQs
 1. Strategize Your Time.
 2. Use Elimination.
 3. Analyze 'All of the Aboves'
 4. Practice Makes Perfect.
 5. Read the Given Instructions Carefully.
 6. Keep an Eye Out for Qualifiers.
 7. Look at the Options Later.
 8. Examine Each Option.

How do you memorize test answers? ›

Simple memory tips and tricks
 1. Try to understand the information first. Information that is organized and makes sense to you is easier to memorize. ...
 2. Link it. ...
 3. Sleep on it. ...
 4. Self-test. ...
 5. Use distributed practice. ...
 6. Write it out. ...
 7. Create meaningful groups. ...
 8. Use mnemonics.

Is C usually the correct answer? ›

The idea that C is the best answer to choose when guess-answering a question on a multiple choice test rests on the premise that ACT answer choices are not truly randomized. In other words, the implication is that answer choice C is correct more often than any other answer choice.

Which app answers exam questions? ›

Socratic by Google on the App Store.

What does WWW stand for MCQ questions? ›

The correct answer is World Wide Web. WWW stands for World Wide Web.

How to prepare for MCQ online test? ›

Use effective strategies to write the exam
 1. Read the question carefully, before looking at the choices: Note key terms or concepts. ...
 2. If you are having trouble understanding a question, try to rephrase it in your own words. Read the alternatives carefully. ...
 3. Answer the question. ...
 4. Review your answers.
Dec 2, 2022

How to pass a multiple choice test without knowing anything? ›

Here are a few of Poundstone's tactics for outsmarting any multiple-choice test:
 1. Ignore conventional wisdom. ...
 2. Look at the surrounding answers. ...
 3. Choose the longest answer. ...
 4. Eliminate the outliers.
Jun 26, 2015

What are short answers in a quiz? ›

Short answer questions (or SAQs) can be used in examinations or as part of assessment tasks. They are generally questions that require students to construct a response. Short answer questions require a concise and focused response that may be factual, interpretive or a combination of the two.

What is a short answer test? ›

What is a short-answer exam? On a short-answer exam you are asked to provide a concise, yet thorough, written answer to a question, usually using complete sentences. These exams test your ability to integrate what you've learned in the lectures, readings, and discussions, and to apply that knowledge.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 10/18/2023

Views: 6262

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.