Wosk | Gęstość, wytrzymałość, temperatura topnienia, przewodność cieplna (2023)

O wosku

Ogólnie rzecz biorąc, woski stanowią zróżnicowaną klasę związków organicznych, które są lipofilowymi, plastycznymi ciałami stałymi w temperaturze otoczenia. Obejmują one wyższe alkany i lipidy, zwykle o temperaturze topnienia powyżej około 40 ° C (104 ° F), topiąc się, dając ciecze o niskiej lepkości. Chociaż wiele wosków naturalnych zawiera estry, woski parafinowe to węglowodory, mieszaniny alkanów, zwykle o homologicznej serii długości łańcuchów. Materiały te stanowią znaczną część ropy naftowej.

Streszczenie

NazwaWosk
Faza w STPsolidny
Gęstość960 kg/m3
Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie0,9 MPa
Siła plonuNie dotyczy
Moduł sprężystości Younga0,2 GPa
Twardość BrinellaNie dotyczy
Temperatura topnienia57°C
Przewodność cieplna0,2 W/mK
Pojemność cieplna2200 J/g K
Cena1,5 dolara/kg

Gęstość wosku

Typowe gęstości różnych substancji są pod ciśnieniem atmosferycznym.Gęstośćdefiniuje się jakomasa na jednostkę objętości. To jestintensywna własność, który jest matematycznie zdefiniowany jako masa podzielona przez objętość:ρ = m/V

Innymi słowy, gęstość (ρ) substancji to całkowita masa (m) tej substancji podzielona przez całkowitą objętość (V) zajmowaną przez tę substancję. Standardową jednostką SI jestkilogramy na metr sześcienny(kg/m3). Standardowa jednostka angielska tofuntów masy na stopę sześcienną(funty/stopę3).

Gęstość wosku wynosi960 kg/m3.

Przykład: Gęstość

Oblicz wysokość sześcianu wykonanego z wosku, który waży jedną tonę.

Rozwiązanie:

Gęstośćdefiniuje się jakomasa na jednostkę objętości. Jest matematycznie definiowany jako masa podzielona przez objętość:ρ = m/V

Ponieważ objętość sześcianu jest trzecią potęgą jego boków (V = a3), wysokość tego sześcianu można obliczyć:

Wysokość tego sześcianu wynosi wtedya = 1,014 m.

Gęstość materiałów

Wosk | Gęstość, wytrzymałość, temperatura topnienia, przewodność cieplna (3)

(Video) Processing Glass Quartz Tube Of Fire Polished Bending High Temperature

Właściwości mechaniczne wosku

Siła wosku

W mechanice materiałów tzwwytrzymałość materiałuto jego zdolność do wytrzymywania przyłożonego obciążenia bez uszkodzenia lub odkształcenia plastycznego.Wytrzymałość materiałówzasadniczo rozważa związek międzyobciążenia zewnętrznezastosowane do materiału i wynikodkształcenielub zmiana wymiarów materiału. Projektując konstrukcje i maszyny, ważne jest uwzględnienie tych czynników, aby wybrany materiał miał odpowiednią wytrzymałość, aby wytrzymać przyłożone obciążenia lub siły i zachował swój pierwotny kształt.

Wytrzymałość materiałuto jego zdolność do wytrzymywania tego przyłożonego obciążenia bez uszkodzenia lub odkształcenia plastycznego. W przypadku naprężenia rozciągającego zdolność materiału lub konstrukcji do wytrzymywania obciążeń mających tendencję do wydłużania się nazywana jest ostateczną wytrzymałością na rozciąganie (UTS).Siła plastycznościlub granica plastyczności to właściwość materiału zdefiniowana jako naprężenie, przy którym materiał zaczyna odkształcać się plastycznie, podczas gdy granica plastyczności to punkt, w którym zaczyna się odkształcenie nieliniowe (sprężyste + plastyczne). W przypadku naprężenia rozciągającego jednorodnego pręta (krzywa naprężenie-odkształcenie)Prawo Hooke’aopisuje zachowanie pręta w obszarze sprężystym. TheModuł sprężystości Youngajest modułem sprężystości naprężenia rozciągającego i ściskającego w liniowym trybie sprężystości odkształcenia jednoosiowego i zwykle ocenia się go za pomocą prób rozciągania.

Zobacz też:Wytrzymałość materiałów

Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie wosku

Ostateczna wytrzymałość na rozciąganie wosku wynosi 0,9 MPa.

Granica plastyczności wosku

Granica plastyczności woskujest nie dotyczy.

Moduł sprężystości wosku

Moduł sprężystości Younga wosku wynosi 0,2 GPa.

Twardość wosku

W materiałoznawstwietwardośćto zdolność do wytrzymaniawcięcie powierzchniowe(miejscowe odkształcenie plastyczne) Idrapanie.Próba twardości Brinellato jeden z testów twardości wgłębnej, który został opracowany do badania twardości. W testach Brinella twardy,wgłębnik sferycznyjest wciskany pod określonym obciążeniem w powierzchnię badanego metalu.

TheLiczba twardości Brinella(HB) to obciążenie podzielone przez pole powierzchni wcięcia. Średnicę wycisku mierzy się za pomocą mikroskopu z nałożoną skalą. Wartość twardości Brinella oblicza się z równania:

Twardość wosku w skali Brinella wynosi w przybliżeniu nie dotyczy.

Zobacz też:Twardość materiałów

Przykład: Siła

Załóżmy, że plastikowy pręt jest wykonany z wosku. Ten pręt z tworzywa sztucznego ma pole przekroju poprzecznego 1 cm2. Oblicz siłę rozciągającą niezbędną do uzyskania maksymalnej wytrzymałości tego materiału na rozciąganie, która wynosi: UTS = 0,9 MPa.

Rozwiązanie:

Naprężenie (σ)można przyrównać do obciążenia na jednostkę powierzchni lub siły (F) przyłożonej na powierzchnię przekroju poprzecznego (A) prostopadle do siły jako:

(Video) Zasada działania reaktora HTR. Podstawy fizyki reaktorowej i aspekty bezpieczeństwa HTR.

dlatego siła rozciągająca potrzebna do osiągnięcia ostatecznej wytrzymałości na rozciąganie wynosi:

F= UTS x A = 0,9 x 106x 0,0001 =90 N

Wytrzymałość materiałów

Elastyczność materiałów

Twardość materiałów

Właściwości termiczne wosku

Wosk – temperatura topnienia

Temperatura topnienia wosku wynosi 57°C.

Należy pamiętać, że punkty te są powiązane ze standardowym ciśnieniem atmosferycznym. Ogólnie,topieniejestzmiana fazyprzejścia substancji ze stanu stałego do ciekłego. Thetemperatura topnieniasubstancji to temperatura, w której następuje zmiana fazowa. Thetemperatura topnieniadefiniuje również stan, w którym ciało stałe i ciecz mogą istnieć w równowadze. W przypadku różnych związków chemicznych i stopów trudno jest określić temperaturę topnienia, gdyż zazwyczaj są one mieszaniną różnych pierwiastków chemicznych.

(Video) Wymień podobieństwa i różnice we właściwościach metali

Wosk – przewodność cieplna

Przewodność cieplna wosku wynosi0,2 W/(m·K).

Właściwości przenoszenia ciepła przez materiał stały mierzy się za pomocą właściwości zwanejprzewodność cieplna, k (lub λ), mierzone wW/m.K. Jest to miara zdolności substancji do przenoszenia ciepła przez materiałprzewodzenie. Zauważ toPrawo Fourieradotyczy całej materii, niezależnie od jej stanu (stałego, ciekłego lub gazowego), dlatego definiuje się ją także dla cieczy i gazów.

Theprzewodność cieplnawiększości cieczy i ciał stałych zmienia się w zależności od temperatury. W przypadku oparów zależy to również od ciśnienia. Ogólnie:

Większość materiałów jest bardzo prawie jednorodna, dlatego zazwyczaj możemy pisaćk = k (T). Podobne definicje dotyczą przewodności cieplnej w kierunkach y i z (ky, kz), ale w przypadku materiału izotropowego przewodność cieplna jest niezależna od kierunku przenoszenia, kx = ky = kz = k.

Wosk – ciepło właściwe

Ciepło właściwe wosku wynosi 2200J/g K.

Ciepło właściwe lub pojemność cieplna właściwa,jest własnością związanąenergia wewnętrznato jest bardzo ważne w termodynamice. Theintensywne właściwościCwICPsą definiowane dla czystych, prostych substancji ściśliwych jako cząstkowe pochodneenergia wewnętrznau(T, v)Ientalpiah(T, p)odpowiednio:

gdzie indeksy dolnewIPoznaczają zmienne utrzymywane na stałym poziomie podczas różnicowania. WłaściwościCwICPnazywane sąspecyficzne upały(Lubpojemności cieplne), ponieważ w pewnych specjalnych warunkach wiążą zmianę temperatury układu z ilością energii dodanej w wyniku wymiany ciepła. Ich jednostki SI toJ/kg KLubJ/mol K.

Przykład: Obliczenie przenikania ciepła

Przewodność cieplną definiuje się jako ilość ciepła (w watach) przenoszoną przez kwadratową powierzchnię materiału o danej grubości (w metrach) w wyniku różnicy temperatur. Im niższa przewodność cieplna materiału, tym większa jest jego odporność na przenoszenie ciepła.

Oblicz stawkęstrumień ciepłaprzez ścianę o powierzchni 3 m x 10 m (A = 30 m2). Ściana ma grubość 15 cm (L1) i jest wykonany z wosku zprzewodność cieplnaz k1= 0,2 W/m.K (słaby izolator termiczny). Załóżmy, że wewnątrz i na zewnątrztemperaturywynoszą 22°C i -8°C, awspółczynniki konwekcyjnego przenikania ciepłapo wewnętrznej i zewnętrznej stronie znajdują się h1= 10 W/m2K i H2= 30 W/m2Odpowiednio K. Należy pamiętać, że współczynniki konwekcji silnie zależą zwłaszcza od warunków otoczenia i wnętrza (wiatr, wilgotność itp.).

Oblicz strumień ciepła (strata ciepła) przez tę ścianę.

Rozwiązanie:

Jak już napisano, wiele procesów wymiany ciepła obejmuje systemy kompozytowe, a nawet kombinację obuprzewodzenieIkonwekcja. W przypadku tych systemów kompozytowych często wygodniej jest pracować z:całkowity współczynnik przenikania ciepła,znany jakoWspółczynnik U. Współczynnik U definiuje się za pomocą wyrażenia analogicznego doPrawo chłodzenia Newtona:

(Video) Życie pozaziemskie : Tajemnicze ślady życia pozaziemskiego na Jowiszu | Dokument Kosmiczny

Thecałkowity współczynnik przenikania ciepłajest powiązany zcałkowity opór cieplnyi zależy od geometrii problemu.

Zakładając jednowymiarowy przepływ ciepła przez płaską ścianę i pomijając promieniowanie,całkowity współczynnik przenikania ciepłamożna obliczyć jako:

Thecałkowity współczynnik przenikania ciepławynosi zatem: U = 1 / (1/10 + 0,15/0,2 + 1/30) = 1,13 W/m2K

Strumień ciepła można wówczas obliczyć w prosty sposób: q = 1,13 [W/m2K] x 30 [K] = 33,96 W/m2

Całkowita utrata ciepła przez tę ścianę będzie wynosić:Qstrata= q . A = 33,96 [W/m2] x 30 [m2] =1018,87 W

Temperatura topnienia materiałów

Przewodność cieplna materiałów

Pojemność cieplna materiałów

(Video) Chemia klasa 7 [Lekcja 2 - Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne]

FAQs

W jakiej temperaturze topi się wosk? ›

Temperatura topnienia wosku wynosi zaledwie 62°C. Powyżej 85°C zaczyna on tracić kolor, a przy 120°C staje się klarowny. Różne źródła podają, że spalanie wosku następuje przy 240°C lub nawet 300°C.

Czy wosk jest łatwopalny? ›

Pamiętajmy, że używamy łatwopalnego materiału, dlatego musimy kontrolować temperaturę i nigdy nie zostawiamy wosku czy zapalonych świec bez nadzoru. Najlepiej rozpuszczać i przygotowywać wosk w łaźni wodnej. Nie wolno dopuścić, by woda się wygotowała; trzeba pamięta o jej uzupełnianiu. UWAGA!

W czym rozpuszcza się wosk pszczeli? ›

Jego gęstość wynosi 0,954-0,969 g/cm3. Topi się – w zależności od składu – w temperaturze od 62 do 72 °C. Wosk pszczeli bardzo dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych: benzenie, chloroformie, acetonie, trójchloroetylenie, czterochlorku węgla, benzynie.

Jak przechowywać wosk pszczeli? ›

Pomieszczenie służące do przechowywania wosku powinno być czyste, wolne od obcych zapachów. Niedopuszczalne jest przechowywanie wosku razem z suszem lub zboinami ze względu na możliwość porażenia przez szkodniki. Bryły wosku mogą leżeć luzem w stosach lub skrzynkach, na podłodze lub na półkach.

Ile razy można Podgrzewac wosk? ›

Pod wpływem ciepła zacznie się on topić i uwalniać piękny aromat do całego pomieszczenia. Większe woski można kruszyć i nakładać po kawałku – dobre produkty są nasączone dużą porcją naturalnego olejku eterycznego. Wosk można używać kilka razy (dopóki będzie uwalniał zapach).

Jak dlugo grzeje się wosk? ›

Jeden wkład woskowy może wydzielać zapach przez ok. 8 godzin podgrzewania. Nie musisz jednak podgrzewać wosku tak długo, aby cieszyć się zapachem w pomieszczeniu. Wystarczy, że podgrzejesz wosk pół godziny, a jego zapach będzie unosił się jeszcze przez kilka następnych godzin.

Videos

1. Plastigo - Dlaczego temperatura formy jest tak ważna? / e-Akademia Plastigo
(Plastigo)
2. Jak lutować? lutowanie od podstaw - kurs poradnik podstawy nauka lutowania pierwsze lutowanie co to
(Rzeźbiarz)
3. SOLIDWORKS Flow Simulation - Analiza termiczna | DPS Software Live
(DPS Software Polska)
4. Materiały kwantowe - rewolucja technologiczna tuż za rogiem? | prof. Anna Dyrdał
(Radio Naukowe)
5. Chemia klasa 7 [Lekcja 7 - Właściwości metali i niemetali]
(Krótkie Lekcje)
6. Własności ciał stałych, cieczy i gazów. Kryształy.
(Karolina Duda)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 09/18/2023

Views: 6358

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.